Local (Seattle) Events & Announcements
"Let's Dansk" logo.jpg
Private online Danish lessons available now.
 
Find out more

Organizations

An exhaustive listing of all groups, organizations, and events pertaining to Danish Language and Culture all across the US.

New SLI classes will

resume (online) in April.  These classes, for 5 or more students, will also be taught by

Dr. Melissa Lucas.

SLI Logo.png

Danish Classes

Danish News in English

Denmark Votes to Join EU's Shared Defense Policy June 1, 2022

Traveling more cheaply in Denmark this summer May 17, 2022

Er du træt af Klodens Hverdagskiv,
     er din Verden graa og bleg,
saa gaa ud og søg det glemte Liv
     paa den endeløse Vej.
Gaa dig hjem til Livets Voxefred,
til de nære Ting, det næres ved,
til de enkle Ting, som kalder dig
     ved den aabne, vide Vej.

Det er Græssets gode Regnvejrssang,
     det er Grøftens vilde Flor.
Det er Vindens Vandring, Soldens Gang
     over Bakkers tunge Jord.
Det er Døgnets Rytme, Aarets Ring.
Det er nøgne, nære, enkle Ting.
Det er det, at Livet gavmildt gror
     af den sorte, simple Jord.

Der vil endnu bryde Løv af Svøb,
     blive Fuglestrubr stemt
til den gamle Sang om Solens Løb -
     naar en Verdenskrig er glemt.
Detteher er ikke Ragnarok.
Der er uforfærdet Livskraft nok,
som vil løves frit og ligefremt,
     naar vor Frygt, og vi, er glemt.

Du skal vaagne af din Feberdrøm
     og den ørkesløse Leg.
Du skal følge Livets Hovedstrøm
     dine korte Aar paa Vej.
For kun dét gør Livet Livet værd:
at du selv er Led i Livets Færd,
og at Verdensrummet hvælver sig
     om din endeløse Vej.

DE ENKLE TING
VANDRESANG

- Piet Hein
fra Vers i verdensrummet
1941

If you're tired of the Planet's constant Quarrels,
        if your World is gray and pale,
then go out and seek the forgotten Life
        on the endless Road.
Hie you home to the Vox Peace of Life,
to the near Things it is nourished by,
to the simple Things that call you
        along the wide open Road.

It's the good Rain Song of the Grass,
        it is the Trenches' wild Flowers.
It is the Wandering of the Wind, the Sun's Course 
        over Hills of heavy Earth.
It is the Day's Rhythm, the Year's Circle.
It is bare, close, plain Things.
It is that, which Life generously grows
        of the simple, black Earth.

There will still be Leaves breaking into Bud,
        be full-throated Birds tuned
to the old Song of the  coursing Sun -
        when a World War is forgotten.
This is not Ragnarok.
There is fearless Vitality enough,
which will foliate freely and simply,
        when our Fear, and we, are forgotten.

You must wake up from your Fever Dream
        and the futile Game.
You must follow Life's main Stream
        your short Years on the Road.
For this alone makes Life worth Life:
that you yourself are a Link in Life's Journey,
and that Space arches itself
        around your endless Road.

THE SIMPLE THINGS
HIKING SONG

- Piet Hein
from Verses in Space
1941

Baltic Sea Kattegat.jpg

Image by Monika Schröder on Pixabay

Lets Dansk - Logo square.jpg

 © 2023